SPU-Alapohjaratkaisu

SPU-Alapohjaratkaisu

SPU-Alapohjaratkaisu – SPU Systems Oy:n toimeksiannosta tehdyssä tutkimuksessa kehitettiin uusi ryömintätilainen alapohjaratkaisu, joka poistaa perinteissä mineraalivillaeristeisessä alapohjassa esiintyvät ongelmat. SPU-alapohjaratkaisu perustuu ideaan, jossa erittäin tiivis ja hyvän lämmöneristekyvyn omaava eristekerros sijaitsee kokonaan puurakenteisten kantavien lattiapalkkien alapuolella. Näin kosteus- ja lämpöolosuhteet puurakenteiden ympärillä ovat lähellä huoneilman olosuhteita ja edellytykset rakenteiden pitkälle kestoiälle ovat olemassa. Eristelevyn materiaalina käytetään SPU-solupolyuretaania.

SPU-Alapohjaratkaisu

Tuuletetuissa alapohjissa esiintyvät ongelmat

Ryömintätilaisiin eli tuuletettuihin alapohjiin liittyy nykyisin varsin paljon ongelmia. Syitä ongelmiin on löydettävissä useita. Vertailu vanhoihin perinteisiin rakenteisiin ei ole perusteltua, koska niin monet tekijät ovat muuttuneet nykyrakentamisessa.

Tuuletusta tarvitaan etenkin loppukesällä, heinä-elokuussa. Silloin on muutaman viikon jakso, jolloin ulkoilman sisältämä kosteuspitoisuus on suuri. Kulkeutuessaan kylmempään ryömintätilaan ilma jäähtyy, jolloin sen suhteellinen kosteus RH nousee korkeaksi. Mahdollisuus kondenssiin ja mikrobikasvuston alkamiseen alapohjarakenteen alapinnassa kasvaa. Tuuletustilaan rajoittuvissa osissa tulisikin välttää biologisesti hajoavia materiaaleja.

Ryömintätilan tuulettuvuus heikkenee, jos tuuletustila on ympärillä olevaa maanpintaa alempana. Tuuletusaukkojen sijaitessa sokkelin yläreunassa ilma vaihtuu ainoastaan ryömintätilan yläosissa. Seurauksena on entistä suurempi riski kondenssille ja homeen kasvulle alapohjan alapinnassa.

Koska huonosti toimivissa tuuletetuissa alapohjissa esiintyy usein homekasvustoa, on tärkeää, että alapohjarakenne on tiivis. Talvella sisätiloja lämmitettäessä lämmin ilma nousee sisällä kevyempänä ylöspäin aiheuttaen alipaineen alapohjan läpi suhteessa ryömintätilaan. Jos alapohja on läpäisevä tai pienten rakojen kautta vuotava, kesällä kasvaneiden homeiden itiöt voivat kulkeutua rakojen kautta huoneilmaan. Tämä saattaa aiheuttaa oireita rakennuksen käyttäjille.

Ryömintätilan alapuolisesta maasta on perinteisesti kuorittu vain pintamaa pois. Jos maaperän kapillaarinen nousukorkeus on suuri ja pohjavesi korkealla, tulee maan pintaan levittää haihtumista vähentävä kerros. Yleisesti haihtumiseristyksenä on käytetty muovikalvoa. Muovi ei kuitenkaan toimivuuden kannalta ole paras mahdollinen, koska kosteus maan pinnalla virtaa molempiin suuntiin ja se voi tiivistyä muovikalvon molemmille puolille. Muovin alapuolella suhteellinen kosteus kasvaa ja jos sinne on jäänyt orgaanista ainesta, voi seurauksena olla homehaittojen lisäksi mikrobitoiminnan aiheuttamia hajuhaittoja. Yläpuolinen tiivistyminen puolestaan nostaa ryömintätilan suhteellista kosteutta ja muodostaa kondenssiriskin alapohjarakenteeseen.SPU-Alapohjaratkaisu

Maaperä on usein huonosti lämmöneristetty. Se tulisi lämmöneristää biohajoamattomalla eristeellä kahdesta hyvin keskeisestä syystä. Ensinnäkin ryömintätilaan kulkeutuva ilma säilyttää maaperän eristeen vuoksi paremmin lämpötilansa, jolloin sen kosteudensitomiskyky säilyy eikä kondenssin vaara ole niin suuri. Toiseksi maaperä on aina kosteuslähde, josta haihtuu kosteutta ryömintätilaan. Kylmästä pinnasta haihtuu aina vähemmän kuin lämpimästä. Näin ollen eristyksellä pystytään laskemaan haihduttavan maan lämpötilaa kesällä.

Ryömintätila on radonin kannalta edullinen ratkaisu. Seuraavat tekijät voivat kuitenkin vaikuttaa pitoisuuksia kohottavasti myös ryömintätilaisessa rakennuksessa:

  • ryömintätilan seinät ovat tiiviit, tuuletusaukkoja on liian vähän
  • ryömintätilan tuuletusaukot suljetaan talveksi
  • ryömintätila on matala ja tilan ilmanvaihtuvuus on huono
  • rakennuksen alapohja läpäisee hyvin ilmaa

SPU-alapohjarakenne

Tuulettuvassa SPU-alapohjarakenteessa lämmöneristekerros sijaitsee lattiakannakkeiden alapuolella. Eristekerros kootaan SPU-eristelevyistä. Eristelevyt muodostavat saumattuina erittäin tiiviin ja kosteusteknisesti luotettavasti toimivan rakenteen. Eristekerroksen ja lattiapalkkien alapintaan kiinnitetään 20 mm korkuiset korokepalat, jotta ilman ja kosteuden liikkuminen on mahdollista myös lattiakannakkeiden poikittaissuunnassa.

SPU-eristelevyt ovat päällystetty molemmilta puoliltaan 50 gm paksuisella alumiinipinnalla. Eristelevyn leveys on 900 ja pituus 1200. Paksuus on 120 mm.

SPU-eristelevyt kiinnitetään kantavaan lattiapalkistoon 150 mm pituisilla puuruuveilla. Ruuvin kannan alla käytetään läpileikkautumisen estämiseksi muovista aluslevyä. Ruuvin kohta peitetään eristelevyjen alapinnassa alumiiniteipillä ja yläpinnan lävistyskohtaan pursotetaan nokare saumavaahtoa eristekerroksen tiivistämiseksi. Saumavaahto toimii myös kiinnityksenä ja eristekerroksen jäykisteenä.

SPU-eristelevyjen väliset saumat saumataan eristelevyjen asentamisen jälkeen yhtenä työvaiheena. Saumaus tapahtuu eristelevykerroksen yläpuolelta käsin. Sauman alapuoli tiivistetään jo eristelevyjen asennusvaiheessa alumiiniteipillä. Sauman yläpuolelle pursunut saumavaahto jätetään leikkaamatta, näin ei rikota kuivuneen vaahdon päällä olevaa tiivistä ”uretaaninahkaa”.

SPU-alapohjarakenteessa alapohjan liitokset muihin rakenneosiin voidaan toteuttaa erittäin tiiviillä tavalla. Sokkeliliitoksessa reunimmainen eristelevy tiivistetään saumavaahdolla sokkelimuurin päällä olevaan alapuuhun.

Lattiapalkkien väliin asennetaan lattian kopinan eli rumpuäänen vähentämiseksi 50 mm paksuinen pehmeä mineraalivillakerros. Mineraalivillakerros asennetaan aivan lattialevytyksen tai –pontin alapintaan huokoisen puukuitulevyn tai harvalaudoituksen varaan. Levyt tai harvalaudoitus tuetaan palkkien kylkeen kiinnitettyjen rimojen avulla.

Alapohjan reuna-alueilla mineraalivillakerros taivutetaan kohti seinäeristeen ja alapohjaeristeen kulmaa. Eristekerroksen taivuttaminen mahdollistaa suuremman diffuusiopinta-alan ja samalla kosteusvirran palkkien välisen tilan ja huoneilman välillä. Näin rakenteella on kyky kuivattaa palkkien välitilaan joutunutta kosteutta. Näin syntyneen ontelotilan ja huoneilman välille järjestetään avoin yhteys ilmavirtauksen sallivan jalkalistan avulla.

Vastaavanlainen ontelotila toteutetaan väliseinien kohdalla laskemalla mineraalivillakerrosta 50- 100 mm alaspäin.

SPU-alapohja voidaan rakentaa turvallisesti tuulettuvana myös kosteiden tilojen kohdalla. Poikkeuksena muuhun alapohjaan mineraalivillakerroksen ja kostean tilan lattialevytyksen väliin jätetään noin 50 mm rako. Mahdollisesti lattiarakenteen läpi päässyt kosteus pääsee kuivumaan huoneilmaan kosteaan tilaan rajoittuvan väliseinän jalkalistan kautta. Lattian kallistukset voidaan tehdä joko kallistussoirojen tai kallistuslaastin avulla. Jos kallistukset tehdään märkämenetelmillä, tulee kosteuden poistua valusta ennen ympärillä olevan lattian pintarakenteen sulkemista.

Lattian kantavissa rakenteissa tulee käyttää tihennettyä palkkijakoa kosteiden tilojen kohdalla. Tämä lisää lattiarakenteen jäykkyyttä ja mahdollistaa kallistusten tekemisen kynnyskorkeutta nostamatta. Pesukoneen ja WC-istuimen alle on syytä tehdä vahvistus joko levystä tai soirosta, johon esimerkiksi WC-istuin saadaan kiinnitettyä.

SPU-alapohjarakenteen U-arvoksi (k-arvo) saadaan 120 mm SPU-eristelevyn paksuudella 0,18 W/m2K. kun eristelevyn tyyppihyväksyttynä ln-arvona käytetään lukuarvoa 0,024 W/mK. Jos U-avon laskennassa otetaan huomioon rakenteeseen mahdollisesti asennettava 50 mm paksuinen askeläänivillaeristys, rakenteen U-arvoksi muodostuu 0,15 W/m2K. Suoraan ulkotilaan rajoittuvien ryömintätilaisten alapohjien tämänhetkinen voimassaoleva U-arvovaatimus on 0,16 W/m2K

SPU-alapohjarakenteella suoritetut kokeet ja laskelmat

Suunniteltujen rakennedetaljien ja SPU-eristelevyjen asentamisen käytännön toteuttamista tutkittiin TTY:n rakennushalliin rakennetulla koerakenteella. Koerakenteessa mallinnettiin tavanomaisen pientalon ryömintätilaista alapohjaa alapohjaan liittyvine rakennusosineen. Koerakenteeseen asennettujen SPU-eristelevyjen asennus sujui helposti ja lopputuloksena saavutettiin erittäin tiivis eristekerrosrakenne myös liitoksien osalta.

Asennuksen yhteydessä kokeiltiin useiden erilaisten ponttityyppien toimivuutta saumauksen onnistumisen kannalta. Tutkimuksessa kehitetyssä ponttityypissä saumavaahdon paisuminen ei aiheuttanut ongelmia ja saumauksen onnistuminen voitiin todeta saumaustyön päätyttyä.

Sauman tiiviyttä diffuusion suhteen tutkittiin liki kuukauden kestäneellä kuppikokeella. Sauman läpi kulkeutunut kosteusmäärä oli erittäin vähäinen.

Alapohjarakenteen rumpuäänen vähentämiseksi suoritettiin kokeita TTY:n rakennushalliin rakennetuilla alapohjaa mallintavilla koe-elementeillä. Kokeen ensimmäisessä vaiheessa tutkittiin palkkien väliin asennettavan ääneneristysrakenteen vaikutusta rumpuäänen voimakkuuteen. Kokeessa todettiin myös, että lattialevytyksen massan kasvattaminen heikentää rumpuääntä.

SPU-Alapohjaratkaisu

Rakenteen kosteusteknistä toimivuutta tarkasteltiin laskelmien avulla. Laskelmien perusteella SPU-eristekerrosta voidaan pitää lähes absoluuttisen tiiviinä rakenteena kosteuden suhteen. Tärkeämmäksi tarkastelun kohteeksi osoittautui kosteusolosuhteet SPU-eristekerroksen yläpuolella palkkien välisessä tilassa. Laskelmat osoittivat huoneilman kosteuden muutosten heijastuvat hitaasti palkkien välitilan olosuhteisiin. Tarkastelu osoitti, että palkkien väliseen tilaan ei muodostu puurakenteille haitallisia olosuhteita, kun huoneilman suhteellisen kosteuden RH arvo ei jatkuvasti ole yli 50%.

Suositus tuuletuksi SPU-alapohjarakenteeksi

Perusmaan kallistukset salaojiin tulee olla ryömintätilassa olla riittävän suuret, jotta ryömintätilaan ei pääse muodostumaan lammikoita. Rakennuksen ulkopuoliset pintavedet tulee ohjata poispäin rakennuksesta maanpinnan muotoilulla. Rinnepaikkoihin rakennettaessa avo-ojatkin voivat olla tarpeen. Toimiva salaojitus pitää myös maapohjaa kuivana. Varmin tapa on perustaa rakennus siten, että ryömintätilan maapohja on ympäröivää maanpintaa korkeammalla.

Ryömintätilan perusmaan päälle on hyvä levittää lämpöä eristävä ja samalla kosteuden haihtumista vähentävä kerros. Parhaiten maapohjan lämmöneristeeksi soveltuvat vesihöyryä läpäisevä eristyskerros, esimerkiksi kevytsora. Ryömintätiloissa, joissa pohjavesi saattaa nousta lähelle maanpintaa, kannattaa käyttää haihtumisen vähentämiseksi singelikerrosta. Ryömintätilan lämpötilaan singelikerroksella ei ole vaikutusta.

Jotta ryömintätilan ilma vaihtuisi kunnolla tulee ryömintätilan pohjan pinta sijaita lähellä ympärillä olevan maanpinnan tasoa. Tuuletusaukkoja tulee olla riittävästi. Tuuletusaukkojen yhteenlasketun pinta-alan tulee nykyisten ohjeiden mukaan olla 5 tai 10 cm2 alapohjan neliömetriä kohden rakennuksen sijainnista riippuen. Kunkin aukon vähimmäiskoko on 150 x 150 mm2. Ohjeiden aukkoalat eivät kuitenkaan aina riitä, ja tulisikin pyrkiä suurempiin tuuletusaukkoaloihin, esimerkiksi kokoon 20 cm2/m2. Tuuletusaukot tulee sijoittaa tasaisesti ympäri koko talon. Aukot tulee sijoittaa maahan nähden siten, että aukon alareuna on riittävän korkealla maanpinnan tasosta. Aukkojen sijoittelussa voidaan ottaa myös huomioon rakennuspaikalla vallitsevan tuulen suunta. Ryömintätilassa olevissa välitukimuurissa tulee olla riittävästi aukkoja. Aukkoja tulee tehdä niin paljon kuin se rakennusteknisesti vain on mahdollista.

SPU-alapohjarakenteen lämmönläpäisykerroin on hyvin alhainen. Tämän vuoksi ryömintätilan lämpötila saattaa laskea tavallista alhaisemmaksi, koska lämpöä ei kulkeudu alapohjan läpi yhtä paljon kuin huonommin eristetyissä alapohjissa. Tämä on otettava huomioon sokkelien ja muiden perustusrakenteiden suunnittelussa.

Ryömintätilaan ei tule jättää rakennusjätteitä eikä muutakaan orgaanista materiaalia. Nämä saattavat aiheuttaa hajuhaittoja ja toimia kasvualustana home- ja lahottajasienille.

Jos sokkeleissa ei ole eristehalkaisua, on ne hyvä lisäeristää sisäpuolelta. Eristeenä voidaan käyttää 50 mm paksuista SPU-polyuretaanilevyä.

SPU-alapohjarakenteen edut perinteiseen alapohjaratkaisuun verrattuna

SPU-alapohjarakenteessa kantavat puuosat sijaitsevat olosuhteissa, jossa ilman suhteellinen kosteus on alhainen. Tällaisissa olosuhteissa puurakenteet säilyvät vaurioitumattomana hyvin pitkään.

Alapohja liitoksineen on helppo toteuttaa erittäin tiiviisti liitoksien ja putkiläpivientien kohdalla. Eristelevyjen saumaustyön onnistuminen pystytään toteamaan heti saumauksen jälkeen ja korjata välittömästi. Tiiviyden vaikutuksesta lattiavetoa ei esiinny ja rakenne on täysin tiivis mm. radonia vastaan.

Alapohjan U-arvo on erittäin alhainen. 120 mm SPU-eristelevyn paksuudella U-arvo on 0,18 W/m2K. Jos laskennassa otetaan huomioon mahdollinen askeläänieristys, päästään U-arvoon 0,15 W/m2K.

SPU-eristelevyn alapinnan emissiviteetin arvo on pieni. Pienen emissiviteetin omaava pinta säilyy muutamaa astetta emissiviteetiltään suurempaa pintaa lämpimämpänä. Tällä lämpötilalla on vaikutusta vesihöyryn tiivistymismäärään alapohjan alapinnassa.

SPU-alapohjarakenne ei sisällä orgaanisia materiaaleja, eikä näin ole altis home- ja lahottajasienten aiheuttamalle biologiselle turmeltumiselle. SPU-eriste on puhdasta M1-hyväksyttyä rakennusmateriaalia.

Kantavan lattiapalkisto väliin jää rakenteessa vapaata tilaa SPU-eristekerroksen ja ääneneristys kerroksen väliin. Tätä tilaa voidaan hyödyntää tarvittaessa putkien ja erilaisten johdotusten kuljettamiseen alapohjarakenteessa. Pienemmät läpiviennit voidaan toteuttaa myös palkiston poikkisuunnassa.

Mikäli lattiarakenteeseen pääsee jostakin syystä vettä, voidaan rakenne kuivattaa rakenteita rikkomatta. Rikkoontunut putki voidaan korjata alapohjan alapuolelta käsin sahaamalla SPU-eristekerrokseen huoltoaukko korjaustoimenpiteen suorittamista varten. Alapohjarakenne voidaan kuivattaa korjauksen jälkeen koneellisen ilmanvaihdon avulla. Kun alapohjarakenne on kuiva, korjataan syntyneet aukot SPU-eristelevyn ja saumavaahdon avulla. Alapohja rakenteeseen voidaan asentaa kiinteästi kosteusanturit, jotta mahdolliset vesivahingot voidaan havaita ajoissa.

Kommentit pois päältä artikkelissa SPU-Alapohjaratkaisu

SPU-Rakenteet – Kellari

SPU-Rakenteet – Kellari

SPU-Rakenteet – Kellari – SPU-eristeet soveltuvat maanalaisten kellaritilojen lisälämmöneristämiseen erittäin hyvin. SPU-eristeiden hyvä lämmöneristyskyky sekä materiaalille ominainen alhainen vesihöyryn läpäisevyys mahdollistavat lämpötaloudellisesti tehokkaan ja kosteusteknisesti oikein toimivan kellaritilan sisäpuolisen lisäeristyksen.

Kellaritilojen eristämistä suunniteltaessa ensisijaisen tärkeätä on aina ensin varmistaa rakennuksen ulkopuolisen vedeneristyksen, salaojituksen ja routasuojauksen kunto ja toteutus. Ilman näiden kaikkien osa-alueiden oikeata toimivuutta kellaritilan sisäpuolista lisäeristämistä ei tule millään ratkaisulla toteuttaa. Lisäeristämisen edellytyksenä on seinälinjan pysyminen kuivana ulkoista kosteutta vastaan sekä maan pysyminen sulana.

Kellariseinän sisäpuolisessa eristämisessä on tärkeätä varmistaa rakenteen riittävä höyrynsulkutiiveys, jolla estetään kylmän kivipinnan kastuminen sisäilman kosteuden johdosta. Rakenteen tiiveys on erityisen tärkeä sillä seinälinjan osalla, joka jää maanpinnan yläpuolelle ja on näin ollen selvästi muuta seinälinjaa kylmempi. Ulkopuolisessa eristämisessä juuri tämä osa seinästä muodostaa useimmiten hankalimman rakenneyksityiskohdan.

SPU-Rakenteet - Kellari

Kellarin eristysratkaisu

SPU-eristeillä tiiviin rakenteen toteuttaminen on helppoa. SPU-polyuretaanin korkea vesihöyryn vastus sekä polyuretaanivaahdolla varmistetut levysaumat takaavat riittävän tiiveyden sisäilman kosteutta vastaan, ja erillistä höyrynsulkukerrosta ei tarvita. SPU-eristelevyt on lisäksi helppo kiinnittää suoraan seinälinjaan kiinni esimerkiksi lyöntitulppien avulla. Eristelevyksi soveltuu hyvin jokin SPU-vakiolevyjen tuoteperheestä (SPU-AL tai SPU-P), SPU-AL Remonttilevy 40 tai SPU Anselmi, jolloin sisäpinnan levytys on tuotteessa valmiina.

SPU-AL 40 -remonttilevyssä on valmiina lautaura levyn kiinnittämisen helpottamiseksi. Tarkemmat tiedot kaikista tuotteista löytyvät kotisivujemme kohdasta SPU-Eristeet. SPU-eristelevyn paksuudeksi kellaritilan sisäpuolisessa eristämisessä riittää 30 … 60 mm riippuen tilan käyttötarkoituksesta, halutusta eristystasosta sekä siitä, kuinka suuri osa seinälinjasta jää maanpinnan alapuolelle.

Asentaminen

Asennettaessa SPU-eristelevyä kellariseinän sisäpuolelle myös rakenteen alapuolinen kosteus ja sen liikkuminen kohden huonetilaa tulee ottaa huomioon. Maapohja on aina märkä ja koska suhteellinen kosteus on korkea, kosteuden suunta on aina sisätiloihin päin. Lisäksi kapillaarinen kosteus saattaa kastella seinälinjan alaosan, minkä vuoksi seinälinjan kuivuminen kuiviin tiloihin tulisi olla mahdollista.

Kun seinälinja eristetään SPU-eristeillä, seinälinjan alaosan kuivuminen mahdollistetaan jättämällä noin 150 mm korkuinen seinälinjan kaista lattian tasosta ylöspäin auki. Eristettä ei siis kiinnitetä aivan lattian tasoon asti kiinni. Lämpötaloudellisesti seinälinjan alaosan jättäminen ilman tiivistä eristettä ei ole merkittävää, mutta kuivumisen kannalta saavutettava ominaisuus on tärkeä. Näin erityisesti silloin, kun rakenteen ulkopuolinen vesieristys on toteutettu tiiviillä bitumihuopakermillä. Jos vesieristeenä käytetään patolevyä, seinälinjan alaosan kuivuminen patolevyn nystyröiden kautta rakenteen ulkopuolelle on mahdollista, mutta erittäin hidasta.

SPU-eristeinen kellaritilan seinä voidaan pinnoittaa normaalisti joko paneloimalla tai levyrakentein. Mikäli seinän pinnoitteeksi valitaan paneeli, eristeen pintaan kiinnitetään naulausrimat, joihin paneeli naulataan kiinni. Jos sisäpinnoitteeksi valitaan levypinta, sisäverhouslevy voidaan kiinnittää paneelipinnan tavoin erillisiin naulausrimoihin, SPU-AL Remonttieristeen lautauraan asennettavaan lautaan tai paneelipinnoitteen tavoin erillisiin naulausrimoihin. Jos eristeeksi valitaan SPU Anselmi, sisäverhouspinta on valmiiksi kiinni eristelevyssä.

Kaikissa vaihtoehdoissa seinälinjan alareunan jättäminen eristeen osalta auki on mahdollista ilman, että ratkaisu heikentää sisäpinnan ilmettä. Eristelevystä leikataan kaista eristettä pois mainitulta matkalta ja levy kiinnitetään seinään. Mikäli pintalevynä on kipsi, levyn alareunan murtumisen estämiseksi eristelevyjen pystysaumojen kohdille suositellaan asennettavaksi tukipalikat.

Lisätietoa käytetyistä SPU eristeistä ja kellarin eristeratkaisusta löytyy kohdista SPU-Eristeet ja Rakennekuvat.

Kommentit pois päältä artikkelissa SPU-Rakenteet – Kellari

SPU-Rakenteet – Alapohjat

SPU-Rakenteet – Alapohjat

SPU-Rakenteet – Alapohjat – SPU-eristeet soveltuvat alapohjarakenteiden eristeeksi erittäin hyvin. Maanvaraisten alapohjien eristämisessä, joko laatan alle tai korjauskohteissa vaihtoehtoisesti vanhan laatan päälle, SPU-eristeet toimivat tehokkaasti ja oikein. SPU-eristeiden pitkäaikaisen kuorman kestävyysominaisuudet sekä hyvät lämmöneristysominaisuudet merkitsevät lisäksi sitä, että rakennekerroksen ei halutun eristyskyvyn ja kantavuuden varmistamiseksi tarvitse olla paksu. Normaalissa asuinrakentamisessa maanvaraisen laatan alle riittää reuna-alueilla 100 mm ja sisäalueilla 50 mm.

Ryömintätilaisen alapohjan eristysratkaisut

SPU-eristeillä on mahdollista toteuttaa tehokkaasti myös ryömintätilaisen alapohjan eristysratkaisut. SPU-eriste voidaan kiinnittää vaihtoehtoisesti joko kannatinrakenteiden väliin tai kokonaisuudessaan kannatinrakenteiden alapintaan. Kun eristekerros asennetaan palkkien väliin, eristeeksi suositellaan alumiinipaperipintaista SPU-AL -vakiolevyä. Vastaavasti kun eristekerros asennetaan yhtenäiseksi levykerrokseksi kannatinrakenteiden alapintaan, käytettäväksi eristeeksi suositellaan tällöin SPU Rossi-Reino 120 – eristelevyä.

SPU-Rakenteet - Alapohjat

Kun SPU-eristelevy halutaan asentaa kannatinrakenteiden väliin, eristelevyt kiinnitetään polyuretaanivaahdolla rakenteeseen, jolloin yhdellä kerroksella saavutetaan rakenteelta vaadittava höyrynsulkutiiveys sekä ilmapitävyys. Erillistä höyrynsulku- ja tuulensuojakerrosta SPU-eristeinen rakenne ei tarvitse. Eristekerroksen paksuus voidaan valita vapaasti SPU-vakiolevyjen laajasta kokovalikoimasta kulloinkin tavoitellun eristysvaatimuksen mukaan. Uusien määräysten mukainen ryömintätilaisen alapohjan U-arvovaatimus 0,22 W/m2K saavutetaan jo 120 mm paksuisella SPU-AL vakiolevyllä.

Kun ryömintätilaisen alapohjan eristys halutaan toteuttaa kokonaan rakenteen alapuolelle esimerkiksi poikkeuksellisen kostean maapohjan päälle tai kokonaan auki olevassa pilariperusteisessa rakennuksessa, eristeratkaisuksi soveltuu erittäin hyvin myös SPU Rossi-Reino 120 -eristysratkaisu. SPU Rossi-Reino -eristelevy on molemmilta puoliltaan 50 μm paksuisella alumiinikerroksella pinnoitettu SPU-eriste, jolla rakenteeseen saavutetaan tehokas lämmöneristys, ulkopuoliselta kosteudelta kokonaisuudessaan turvattu lattiarakenne sekä radon-kaasuja vastaan tiivis alapohja.

Lisätietoja SPU Rossi-Reino -eristeratkaisusta sekä aiheesta Tampereen teknillisessä yliopistossa tehdystä tutkimuksesta lisää oheisessa kohdassa SPU-Alapohjaratkaisu.

 

Kuinka paljon eristystä pitäisi olla auto tallissa?
Jos niin monet muut tänään valita eristää auto tallin on yleinen kysymys – kuinka paljon pitäisi todella eristää auto talli? Vastauksemme on, että se riippuu siitä, miten sinun pitäisi käyttää sitä ja missä Ruotsissa asut.

Kaikista asiakkaista, jotka rakentaa Mellby auto talli, useimmat heistä tänään valita eristetty auto talli. Tämä johtuu siitä, että monet näkevät edut, jotka eristäytyminen voi tarjota. Eristetyn auto tallin avulla voit tallentaa asioita, joiden ei pitäisi jäätyä talvella, kuten kesä kasveja, maali purkkeja, veneen moottoria tai muuta, joka sisältää nesteitä, jotka ovat todennäköisesti tuhoutuneet talven kylmänä. Niille, jotka haluavat työskennellä auto tallissa, tarvitset myös mahdollisuuden saada lämmintä työtilaa auto tallissa.

Onko se valmis eristykseen?

Jos sinulla on olemassa oleva auto talli, jonka haluat eristää, sinun on ensin tarkistettava, onko se valmis siihen. Kaikki sarjat ovat valmiita eristyksissä, mutta jos olet ostanut toiselta toimittajalta tai sinulla on jo auto talli, sinun täytyy varmistaa, että se sopii Eristäminen. Yleisin este on, että paneelin takana ei ole ilmaa, ja valitettavasti on monia auto tallit, joissa olet tallentanut rakennukseen ja ei tehnyt ilmaa parantuneet. Sitten sinun ei pitäisi eristää, koska on olemassa suuri riski, että paneeli voi olla mätä.

Varmista myös, että betoni laatta on eristetty. Eristämätön betoni laatoilla antaa suuri jäähdytys vaikutus talvella ja siksi ei sovellu eristetty auto talli.

Portit ovat suuria lämpö siltoja
Auto tallin ovi on tärkeä lämmön auto tallin. Lämpimämpi haluat pitää auto tallissa, paremmin eristetty ja tiheämpiä ovia tarvitset. Jos pidät lämmitystä auto tallissa, kannattaa myös muistaa, että kun haluat avata auto tallin pitäisi olla mahdollista avata niin pieni osa portin mahdollisimman lyhyt aika kuin mahdollista. Siksi voi olla viisasta punnita tätä, kun valitset portteja ja ovia.

Kommentit pois päältä artikkelissa SPU-Rakenteet – Alapohjat

SPU-rakenteet – Saunat

SPU-rakenteet – Saunat

SPU-rakenteet – Saunat SPU Sauna-Satu -polyurteaanilevy sopii erinomaisesti saunan eristeeksi. SPU Sauna-Satu -eristelvyn etuna on hyvä lämmöneristävyys ja korkea vesihöyryn vastus. Polyuretaanivaahdolla rakenteeseen kiinnitettynä ja pontit saumattuna saunarakenteesta muodostuu tehokas ja vaativissakin olosuhteissa teknisesti oikein toimiva ja luotettava.

Perinteisessä ratkaisussa saunan eristykseen käytetään mineraalivillaa. Villa ei yksinään riitä, vaan rakenne vaatii lisäksi ympärilleen aina puurakenteen ja höyrynsuluksi alumiinipaperin.

Kun eristerakenne tehdään perinteisellä tavalla vasten kiviseinää, puu ja kivi ovat suorassa yhteydessä toisiinsa, mikä kosteus- ja homevaurioita ajatellen on riskialtis yhdistelmä. Koska alumiinipaperi on herkästi repeytyvää, rakenteeseen syntyy herkästi vuotokohtia ja saunan suuri kosteuspitoisuus pääsee kastelemaan rakenteen. Pienetkin rakennusvirheet kostautuvat ja saattavat helposti aiheuttaa ongelmia rakenteisiin. Perinteinen villaratkaisu ratkaisu rajoittaa monissa tapauksissa myös saunan sisäpinta-alaa.

SPU Sauna-Satu -eristysratkaisu

SPU Sauna-Satu -eristelevy on luotettava ja turvallinen eristeratkaisu saunaan, joka on helppo asentaa oikein. Kooltaan 600 x 1200 mm:n suuruinen SPU Sauna-Satu -eristelevy on erityisesti saunan eristämiseen suunniteltu, ympäripontattu, alumiinipaperilla pinnoitettu SPU-eristelevy, joka kiinnitetään suoraan kiviseinän tai puurungon päälle. SPU Sauna-Satu -levy vastaa lähes 70 mm koolattua villarakennetta. SPU Sauna-Satu eristeinen rakenne ei edellytä erillistä alumiinipaperikerrosta. Rakenteen sauma-alueiden tiiviys varmistetaan polyuretaanivaahdolla ja lämmönkestävällä alumiiniteipillä.SPU-rakenteet - Saunat

SPU Sauna-Satun -eristelevyn päälle asennetaan normaali rimoitus ja saunan pintapanelointi. Asennus käy helposti ja nopeasti. SPU Sauna-Satu soveltuu erinomaisesti saunan seinän ja katon lisäksi myös pesuhuoneiden alas laskettuun kattorakenteeseen.

SPU-eristysratkaisun edut

Lattiatilaa ja energiaa säästävä SPU Sauna-Satu -eristelevy maksaa itse itsensä nopeasti takaisin. Paksuudeltaan 30 mm SPU Sauna-Satu -eristelevy antaa lisäksi lisätilaa saunaan. Lisätilan arvo on nykyisillä rakennuskustannuksilla suurempi kuin SPU Sauna-Satun -eristeen hinta. Tutkimusten mukaan SPU Sauna-Satu -rakenteen on todettu säästävän saunan lämmitysenergiasta jopa kolmanneksen perinteiseen rakenteeseen verrattuna.

SPU Sauna-Satu -eristelevy on tutkittu tuote. Tutkimuksen kohteena on ollut levyn höyrytiiviys, lämmöneristävyys, pitkäaikainen lämmönsietokyky, saunan lämpiämisnopeus ja eristeen puhtaus.

SPU Sauna-Satu on puhdasta M 1 -luokan eristettä. SPU Sauna-Satu -eristelevylle myönnetään 10 vuoden takuu. SPU-lämmöneriste on saanut puhtaudesta parhaan M 1 -laatuluokitustunnuksen.

Lisätietoa saunan eristysratkaisusta, tutkimuksista, SPU-polyuretaanin ominaisuuksista sekä muista SPU-tuotteista löydät näiltä kotisivuiltamme.

Kommentit pois päältä artikkelissa SPU-rakenteet – Saunat

SPU-Rakenteet – Lisälämmöneristäminen

SPU-Rakenteet – Lisälämmöneristäminen

SPU-Rakenteet – Lisälämmöneristäminen SPU-eristelevyt soveltuvat vanhojen rakennusten lisälämmöneristämiseen erinomaisesti. Lisälämmöneristys voidaan tehdä rakennuksen sisäpuolelle ilman kalliita julkisivujen uusimisia. Useissa tapauksissa sisäpuolinen lisäeristys on myös ainoa vaihtoehtoinen ratkaisu, erityisesti tiiliverhotuissa ja kivirakenteisissa rakennuksissa.

Sisäpuoliseksi lisälämmöneristeeksi soveltuvat parhaiten SPU Anselmi tai SPU WIlhelmi -eristelevyt. Molemmissa SPU-tuotteissa polyuretaanieristelevyn pintaan on kiinnitetty valmiiksi sisäverhouslevy, joka on helppo viimeistellä lopulliseen pintaansa. SPU Anselmin pintalevynä 9 mm kipsilevy ja SPU Wilhelmissä 11 mm lastulevy.

Lisälämmöneristämisen edut

SPU-lisälämmöneristeiden etuna on hyvä lämmöneristävyys ja alhainen vesihöyryn läpäisevyys. Polyuretaanivaahdolla rakenteeseen kiinnitettynä ja pontit saumattuna lisäeristetystä rakenteesta muodostuu tehokas ja luotettava. Rakenteesta muodostuu lisäksi tiivis, jolloin hallitsemattomat ilmavuodot saadaan minimoitua. Tiivis rakenne on rakenteen alhaisten lämpöhäviöiden kannalta ehdottoman tärkeä ominaisuus.

Käytettäessä SPU-lisälämmöneristeitä vanhan rakenteen lämmöneristyskyky paranee ohuella rakennekerroksella ja lisäksi monissa tapauksissa rakenteen puutteellinen vesihöyrynvastus saadaan vastaamaan nykyasumisen vaatimuksia.

SPU-lämmöneristetuotteista löytyvät ratkaisut myös ullakkotilojen yläpohjien lämmöneristämiseen. Vanhan, kylmän ullakon yläpohjan lämmöneristäminen SPU Vintti-Iita -eristelevyillä on helppoa toteuttaa myös itse ilman aiempaa kokemusta rakentamisesta. Koska SPU-eristelevyt ovat erittäin tehokkaita lämmöneristeitä, yläpohjan lämmöneristämiseen riittää huomattavasti villaeristeitä ohuempi eristepaksuus, jolloin ullakkotilaan jää reilusti enemmän korkeutta ja hyötypinta-alaa. Yläpohjan eristämisestä SPU-eristeillä löytyy lisätietoa oheisista asennusohjeista.SPU-Rakenteet - Lisälämmöneristäminen

SPU-lämmöneristeiden asentaminen on helppoa, tehokasta ja mahdollisuudet työvirheisiin ovat vähäiset. SPU-eristeiset rakenteet eivät tarvitse erillistä höyrynsulku- tai ilmansulkukerrosta eikä erillistä ulkopuolista tuulensuojakerrosta.

Lisätietoa lisäeristysratkaisuista, SPU-polyuretaanin ominaisuuksista sekä eri ratkaisuissa käytetyistä SPU-tuotteista saat kotisivuiltamme kohdasta SPU-Eristeet.

HIRSISEINÄ
1. Vaakasuuntainen vuorauslauta
2. Pystylauta
3. Vuorauspahvi
4. Hirsiseinä
5. Huokoinen kuitulevy
6. SPU Anselmi tai SPU Wilhelmi -lämmöneristelevy

PUURUNKOINEN VILLAERISTEINEN SEINÄ
1. Vuorauslauta tai tiilimuuraus
2. Ilmarako
3. Tuulensuojalevy
4. Mineraalivilla + pystyrunko
5. Sisäverhouslevy
6. SPU Anselmi tai SPU Wilhelmi -lämmöneristelevy 

PUURAKENTEINEN PURUERISTEINEN SEINÄ
1. Ulkoverhous
2. Ilmarako
3. Vinolaudoitus
4. Vuorauspahvi
5. Purutäyte + pystyrunko
6. Vaakalaudoitus
7. Pinkopahvi
8. SPU Anselmi tai SPU Wilhelmi -lämmöneristelevy 

KEVYTBETONISEINÄ
1. Rappaus/maalaus
2. Siporex
3. Tasoite
4. SPU Anselmi -lämöneristelevy

BETONISANDWICH-SEINÄ
1. Betonipinta tai laatoitus (klinkkeri, tiililaatta) tai pinnoite
2. Betoninen ulkokuori
3. Eristemineraalivilla
4. Betoninen sisäkuori
5. Tasoite ja maalaus
6. SPU Anselmi- lämmöneristelevy

Ovatko ovet ja ikkunat sopivia?

Monet ikkunat ja ovet käytetään auto tallissa on vähän eristys ja korkea U-arvot. Meidän sarjat käytämme vain todellisia, eristetty ulko-ovet (eli ei varastointi ovet) U-arvot enintään 1,1 ja hyvin eristetty ikkunat U-arvot enintään 1,5. Jos sinulla on ikkunat ja ovet korkea U-arvot sinun pitäisi korvata nämä saada hyvä eristetty auto talli.

Miten käytät auto tallin?

Tärkeä kysymys kysyä itseltäsi eristys on, kuinka lämmin sinun pitäisi pitää auto tallissa vuoden aikana. Yleisin on, että pidät välillä viidestä kymmeneen astetta talven yläpuolella. Jos työskentelet auto tallissa joskus toisinaan voit kääntää lämpöä tällä hetkellä olemassa olevan lämmön lähteen tai tuulettimen lämmittimen kanssa. Jotkut käyttävät auto talliaan useammin erilaisiin harrastuksiin ja siksi niiden on pidettävä 10-18 astetta ympäri vuoden. Meillä on myös asiakkaita, jotka haluavat pysyä lämpimänä auto tallissa ympäri vuoden.

Eristyksen paksuus

Tärkeitä tekijöitä, jotka vaikuttavat siihen, mitä eristäytymistä tarvitset on siis missä Ruotsissa asut (toisin sanoen, miten ilmasto on), mitä auto tallin ovet sinulla on ja kuinka lämmin sinun pitäisi pitää tallissa. Hyvä sääntö pitää mielessä on, että sinun pitäisi aina olla enemmän eristystä kattoon kuin seinät, koska lämpö nousee ylöspäin.

Kommentit pois päältä artikkelissa SPU-Rakenteet – Lisälämmöneristäminen

SPU-rakenteet – Ulkoseinät

 SPU-rakenteet – Ulkoseinät

SPU-rakenteet – Ulkoseinät SPU poyuretaanieristeet soveltuvat erinomaisesti kaikkien rakennusten ulkoseinien eristämiseen. SPU-tuotevalikoimasta löytyvät ratkaisut yhtä hyvin uudisrakenteisiin kuin myös korjaushankkeisiin.

SPU-eristeillä saavutetaan lämpötaloudellisesti tehokas, tiivis ja kosteusteknisesti ehdottoman luotettava ulkoseinärakenne. SPU-eristeiden hyvien lämmöneristysominaisuuksiensa vuoksi SPU-eristeillä ulkoseinärakenteet voidaan toteuttaa merkittävästi ohuempina, kuin vastaavasti perinteisellä tavalla toteutetut villarakenteet. Tämä mahdollistaa myös hoikemmat runkorakenteet.

Ulkoseinän eristysratkaisut

SPU-eristeinen ulkoseinä voidaan joko samalla tavoin kuin SPU-eristeinen yläpohja SPU Vintti-Iita -eristelevyn ja rungon sisäpuolelle asennettavan 30 mm eristelevyn yhdistelmänä tai vaihtoehtoisesti yhdellä paksummalla SPU Seinälevyllä. Molemmissa tapauksissa lopputuloksena rakenteesta saadaan lämpötaloudellisesti tehokas ja kosteusteknisesti oikein toimiva, joka ei edellytä erillistä höyrynsulkukerrosta tai ulkopuolista tuulensuojalevyä.

SPU-eristeisen ulkoseinän sisäpinnoite voidaan valita vapaasti kohdekohtaisten tavoitteiden mukaisesti. SPU Vintti-Iita -menetelmällä toteutettuna pintavaihtoehdoksi voidaan valita joko kipsilevypintainen SPU Anselmi tai alumiinipaperipintainen eristelevy ja paneeli. Kun ulkoseinän eristeenä käytetään SPU Seinälevyä, eristelevy asettuu osittain runkotolppien ulkopuolelle ja osittain niiden väliin, jolloin sisäpuolisen levytyksen ja eristeen sisäpinnan väliin jäävää tilaa voidaan hyödyntää taloteknisten järjestelmien asentamiseen. Sisäpuolinen pinnoite voidaan myös tässä tapauksessa valita vapaavalintaisesti.

Eristepaksuudet

SPU-eristeisen ulkoseinän eristepaksuudeksi voidaan valita joko 100 mm, kun rakenteena on SPU Seinälevy tai 90 mm + 30 mm, kun rakenne toteutetaan SPU Vintti-Iita -menetelmällä. Molemmat vaihtoehdot on suunniteltu täyttämään uudisrakennuksissa vaadittavan ulkoseinärakenteen U-arvon 0,25 W/m2K. Korjausrakennuskohteisiin voidaan runkorakenteiden väliin valita vaihtoehtoisesti myös SPU Vintti-Ita 70 -eristelevy.SPU-rakenteet - Ulkoseinät

Asentaminen

SPU -eristelevyjen asentaminen on helppoa, tehokasta ja mahdollisuudet työvirheisiin ovat vähäiset. Eristelevyt sahataan oikeisiin mittoihinsa asennusohjeiden mukaisesti ja kiinnitetään polyuretaanivaahdolla kiinni runkorakenteisiin. Myös eristelevyjen väliset ponttisaumat vaahdotetaan aina polyuretaanivaahdolla. SPU Vintti-Iita -järjestelmässä sisäpuolinen eristelevy kiinnitetään runkorakenteisiin mekaanisesti ruuveilla.

SPU-eristeratkaisun edut

SPU-eristeille ominaisen korkean vesihöyryn vastuksen vuoksi SPU-eristeinen ulkoseinä ei edellytä erillistä höyrynsulkukerrosta. SPU-eristeet ovat lisäksi tiiviitä, minkä vuoksi rakenne ei myöskään edellytä erillistä tuulensuojakerrosta. Polyuretaanivaahdolla rakenteeseen kiinnitettynä ja pontit saumattuna SPU-eristeisestä rakenteesta muodostuu tehokas ja luotettava. Rakenteesta muodostuu lisäksi tiivis, jolloin hallitsemattomat ilmavuodot saadaan minimoitua. Tiivis rakenne on rakenteen alhaisten lämpöhäviöiden kannalta ehdottoman tärkeä ominaisuus.

Lisätietoa ulkoseinärakennevaihtoehdoista, SPU-polyuretaanin ominaisuuksista sekä rakennevaihtoehdoissa käytetyistä SPU-tuotteista saat kotisivuiltamme kohdasta SPU Eristeet.

Kommentit pois päältä artikkelissa SPU-rakenteet – Ulkoseinät

SPU-rakenteet – Yläpohjat

SPU-rakenteet – Yläpohjat

SPU-rakenteet – Yläpohjat SPU poyuretaanieristeet soveltuvat erinomaisesti kaikkien asuinrakennusten yläpohjarakenteiden eristämiseen. SPU-eristeet soveltuvat yhtä hyvin uusien ja vanhojen rakennusten lämmöneristeeksi.

SPU-eristeillä saavutetaan lämpötaloudellisesti tehokas, tiivis ja kosteusteknisesti ehdottoman luotettava rakenne. SPU-eristeiden hyvien lämmöneristysominaisuuksiensa vuoksi SPU-eristeillä yläpohjarakenteet voidaan toteuttaa merkittävästi ohuempina, kuin vastaavasti perinteisellä tavalla toteutetut villarakenteet. Saavutettava hyöty sisätilan korkeuteen vinojen katopintojen kohdalla on jopa 20 … 25 cm, mikä vastaavasti tarkoittaa merkittävää lisää huonetilan käyttöpinta-alaan.

Yläpohjan eristysratkaisut

SPU-polyuretaanieristeinen yläpohjarakenne voidaan toteuttaa joko yhdellä kattokannattajien yläpuolelta asennettavalla SPU Kattolevyllä tai vaihtoehtoisesti SPU Vintti-Iita -eristelevyn ja sisäpuolisen eristelevyn yhdistelmänä. Eristelevyjen paksuus voidaan valita sen mukaan, onko kyseessä uudis- vai korjausrakennushanke sekä kuinka hyvää eristyskykyä rakenteelta edellytetään.

Kun yläpohja eristetään SPU Kattolevyllä, eristelevy asennetaan kattokannattajien yläpuolelle yhtenäiseksi levykerrokseksi. Eristelevy on pontattu siten, että osa eristelevystä asettuu kannattajien väliin ja osa jää rakenteiden yläpuolelle. Eristelevyn sisäpinnan ja kannattajien alapinnan väliä voidaan hyödyntää esimerkiksi taloteknisten järjestelmien asentamiseen.SPU-rakenteet - Yläpohjat

Kun eristevaihtoehdoksi valitaan SPU Vintti-Iita -järjestelmä, kannatinrakenteiden väliin asennettavan SPU Vintti-Ita -eristelevyn lisäksi rakenteeseen suositellaan asennettavaksi 30 mm paksuinen SPU-eristelevy kannatinrakenteiden alapintaan yhtenäiseksi eristekerrokseksi. Sisäpuolisen eristekerroksen tarkoituksena on varmistaa rakenteen lämmöneristyksen riittävyys ja rakenteen oikea, luotettava toimivuus. Sisäpuoliseksi eristekerrokseksi voidaan valita joko alumiinipaperipintainen SPU-eriste tai kipsilevypintainen lämmöneristelevy SPU Anselmi halutun sisäverhoilun mukaisesti.

Eristepaksuudet

Korjausrakennushankkeissa eristelevyn paksuudeksi voidaan valita jokin neljästä rakennepaksuudesta kohdekohtaisten tavoitteiden ja mahdollisuuksien mukaan. Eristepaksuudet ovat 70, 90, 120 ja 160 mm. Eristepaksuuden valinnassa täytyy kuitenkin muistaa, että asennettaessa eriste kannatinrakenteiden väliin eristelevyn yläpinnan ja aluskatteen välin tulee rakenteen toimivuuden kannalta jättää ehdottomasti vähintään 50 mm ilmarako rakenteen tuulettumisen varmistamiseksi. Lausunto tuuletusvälin riittävyydestä.

Uudisrakentamisessa eristeeksi tulee valita 170 mm paksuinen SPU Kattolevy tai asennettaessa eriste kannatinrakenteiden väliin eristelevyksi tulee valita SPU Vintti-Iita -levyistä paksuin 160 mm, joka yhdessä sisäpinnan 30 mm eristekerroksen kanssa on suunniteltu täyttämään uudisrakennuksissa vaadittavan yläpohjarakenteen U-arvon 0,16 W/m2K.

Asentaminen

SPU Vintti-Iita -eristelevyn asentaminen on helppoa, tehokasta ja mahdollisuudet työvirheisiin ovat vähäiset. Eristelevyt sahataan oikeisiin mittoihinsa asennusohjeiden mukaisesti ja kiinnitetään polyuretaanivaahdolla kiinni kannatinrakenteisiin. Myös eristelevyjen väliset ponttisaumat vaahdotetaan aina polyuretaanivaahdolla. SPU Vintti-Iita -järjestelmässä sisäpuolinen eristelevy kiinnitetään runkorakenteisiin mekaanisesti ruuveilla.

SPU-eristeratkaisun edut

SPU-eristeille ominaisen korkean vesihöyryn vastuksen vuoksi SPU-eristeinen yläpohja ei edellytä erillistä höyrynsulkukerrosta. SPU-eristeet ovat lisäksi tiiviitä, minkä vuoksi rakenne ei myöskään edellytä erillistä tuulensuojakerrosta. Polyuretaanivaahdolla rakenteeseen kiinnitettynä ja pontit saumattuna SPU-eristeisestä rakenteesta muodostuu tehokas ja luotettava. Rakenteesta muodostuu lisäksi tiivis, jolloin hallitsemattomat ilmavuodot saadaan minimoitua. Tiivis rakenne on rakenteen alhaisten lämpöhäviöiden kannalta ehdottoman tärkeä ominaisuus.

Lisätietoa yläpohjarakennevaihtoehdoista, SPU-polyuretaanin ominaisuuksista sekä rakennevaihtoehdoissa käytetyistä SPU-tuotteista saat kotisivuiltamme kohdasta SPU-Eristeet

SPU Systems Oy:ltä löytyy yläpohjaratkaisu myös muihin kuin asuinrakennuksiin. Näistä ratkaisuista löydät tietoa kohdasta SPU-Elementit.

Kommentit pois päältä artikkelissa SPU-rakenteet – Yläpohjat